Przejdź do treści

Nota prawna

Informacje ogólne

Strona internetowa firmy Multibond Sp. z o. o. Sp. komandytowa (zwanej dalej Multibond) jest przeznaczona głównie do ogólnych celów informacyjnych i w taki sposób należy ją wykorzystywać. Choć firma Multibond stara się zapewniać starannie wybrane i aktualne informacje, niniejsza strona internetowa nie powinna być wykorzystywana w zastępstwie szczegółowego doradztwa profesjonalnego, gdy to konieczne. Nie udziela się żadnego zapewnienia ani oświadczenia, wyraźnego lub domniemanego, co do dokładności, aktualności lub kompletności oferowanych informacji, ani co do nadawania się informacji do określonego celu.

Korzystając z niniejszej strony internetowej i powiązanych stron, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego dokumentu dotyczącego prywatności i noty prawnej („Nota prawna”). Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Notą prawną, by chronić swoje interesy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Notą prawną, nie może korzystać z niniejszej strony internetowej.

Multibond zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki bez wyraźnego uprzedzenia. Jedynym powiadomieniem o takiej zmianie będzie zamieszczenie zmienionej Noty prawnej na niniejszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy użytkownika do częstego sprawdzania niniejszej Noty prawnej.

Informacje na temat cen i dostępności mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie specyfikacje produktów i opisy usług mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Faktyczne produkty mogą różnić się wyglądem od pokazanych na zdjęciach.

Informacje o prywatności

W firmie Multibond chronimy prywatność naszych klientów. Z tego względu firma przyjęła Politykę Ochrony Danych Osobowych, której treść dostępna jest na stronie.

Użytkownik rozumie, że do informacji przekazywanych za pośrednictwem sieci publicznych dostęp mogą uzyskać osoby trzecie, zaś Multibond nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek nieupoważnione ujawnienie danych. Ponadto użytkownik rozumie, że Multibond może – według własnego uznania – korzystać z zewnętrznych usługodawców, którzy będą administrowali serwerami internetowymi oraz przechowywali takie informacje na dyskach zapasowych, a także że usługodawca może, bez wiedzy firmy Multibond , zezwolić nieupoważnionej osobie trzeciej na wykonywanie tych czynności w jego imieniu.

Pliki cookie

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki danych, które są automatycznie przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika, by umożliwić dostęp do strony internetowej oraz przyspieszyć i usprawnić nawigację, a także by dostosować niniejszą stronę internetową do osobistych preferencji użytkownika, takich jak preferencje językowe.

Strona internetowa www.multibond.pl ze względu na swoją aktualną funkcjonalność nie wykorzystuje plików cookie i nie przesyła ich na urządzenia użytkowników celem poprawy świadczonych usług.

Użytkownik powinien wiedzieć, że niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych na świecie, które nie przestrzegają niniejszej polityki prywatności ani podobnych przepisów ochronnych.

Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej projekty, teksty, grafika, dane oraz ich wybór i ułożenie, a także wszystkie wskazówki, biuletyny, oprogramowanie i wszelkie inne elementy, które można pobrać przez niniejszą stronę internetową, stanowią wyłączną własność objętą prawami autorskimi firmy Multibond. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Udziela się pozwolenia na kopiowanie elektroniczne i wydruk części niniejszej strony internetowej wyłącznie do celów niekomercyjnych, prywatnych, takich jak złożenie zamówienia w firmie Multibond lub wykorzystanie niniejszej strony internetowej jako źródła zakupów. Wszelkie inne sposoby wykorzystania materiałów znajdujących się na niniejszej stronie, w tym reprodukcja do celów innych niż wskazane powyżej, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie lub ponowna publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Multibond są surowo zabronione.

Prawa autorskie do fotografii zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej należą do poszczególnych fotografów lub do firmy Multibond, zaś ich reprodukcja w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody twórcy jest niedozwolona.

Znaki handlowe

Multibond Engineering Adhesives® oraz wszelkie inne znaki handlowe, znaki usługowe lub znaki logo wyświetlane na niniejszej stronie internetowej są własnością Multibond Sp. z o. o. Sp. komandytowa, jej spółek stowarzyszonych lub innych stron trzecich. Żadnego postanowienia niniejszej Noty prawnej ani żadnego tekstu znajdującego się na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielenia w drodze implikacji, estoppelu lub w inny sposób licencji lub prawa do korzystania z któregokolwiek znaku handlowego, znaku usługowego, nazwy handlowej lub znaku logo zamieszczonego na niniejszej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela.

Strony powiązane

Niniejsza strona internetowa może być powiązana z innymi stronami internetowymi, które nie znajdują się pod kontrolą firmy Multibond ani nie są przez nią prowadzone. Firma Multibond nie zbadała ani nie przeanalizowała w pełni zawartości takich stron, która możne ponadto ulegać zmianom w czasie lub znikać. Firma Multibond nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, zaś umieszczenie linku nie oznacza, że firma Multibond zgadza się z treścią takiej strony. Firma Multibond przekazuje te linki użytkownikowi wyłącznie jako udogodnienie i na ryzyko użytkownika, zaś zamieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron nie oznacza poparcia takich stron przez firmę Multibond ani nie oznacza żadnej spółki czy współpracy między firmą Multibond a właścicielami lub operatorami takich powiązanych stron.

Osoba wysyłająca jakiekolwiek wiadomości na tę stronę lub też do właścicieli albo operatorów takiej strony będzie ponosiła wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje zawarte w wiadomości, w tym za ich prawdziwość i dokładność.

Prawa użytkownika

Użytkownik strony internetowej zobowiązuje się do i) niewykorzystywania strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub szkodliwych; ii) nieuniemożliwiania dostępu do strony internetowej oraz do niezakłócania i niemodyfikowania strony internetowej, a także niezmniejszania wydajności strony i niepowodowania szkód na stronie, wobec firmy Multibond lub osób trzecich; iii) niewykorzystywania strony internetowej do przesyłania lub rozpowszechniania wirusów komputerowych lub informacji szkodliwych, obraźliwych albo niezgodnych z prawem.

Strona internetowa Multibond oferuje forum, na którym użytkownicy mogą publicznie komentować różne tematy. Użytkownik jest świadom, że ujawnienie niektórych informacji na tablicach ogłoszeniowych lub forach może skutkować wysłaniem przez osoby trzecie niezamówionych wiadomości e-mail na adres użytkownika. Firma Multibond nie może zakazać wysyłania takich wiadomości e-mail przez osoby trzecie i w związku z tym nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek wiadomości e-mail wysyłane wskutek takiego ujawnienia danych.

Użytkownik może zamieszczać linki do strony Multibond, ale linki takie muszą ograniczać się wyłącznie do strony głównej Multibond. Firma Multibond nie pozwala na tzw. „głębokie linkowanie” bez swojej uprzedniej pisemnej zgody.

Wszystkie prawa użytkownika nieprzyznane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone przez firmę Multibond.

Wyłączenia odpowiedzialności

FIRMA MULTIBOND PRZEKAZUJE NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I JEJ ZAWARTOŚĆ W AKTUALNYM STANIE („AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, A TAKŻE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI. FIRMA MULTIBOND ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAPEWNIENIE O WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. PONADTO FIRMA MULTIBOND NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE INFORMACJE UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE.

ANI FIRMA MULTIBOND, ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z NIM, W TYM ZA JEJ NIEDOSTĘPNOŚĆ LUB ZŁE FUNKCJONOWANIE TECHNICZNE, LUB WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE, WIRUSÓW, ATAKÓW HAKERSKICH LUB INNYCH PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH. TO OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SZKÓD KAŻDEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DO ODSZKODOWAŃ KOMPENSACYJNYCH, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATY OKAZJI, UTRATY LUB SZKÓD W MIENIU, KOSZTÓW PRACOWNICZYCH I ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD FORMY CZYNNOŚCI, W TYM MIĘDZY INNYMI CZYNNOŚCI UMOWNYCH, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, NAWET JEŚLI FIRMA MULTIBOND BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie niektórych zakresów odpowiedzialności. W zakresie, w jakim określone przepisy są obowiązkowe i w jakim zakazują one któregokolwiek z wyłączeń określonych powyżej, takie wyłączenia uznaje się za nieobowiązujące. Jednak w takim przypadku wyłączenia uznane za ważne będą nadal obowiązywać.

Obowiązujące prawo i sądy właściwe

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega polskiemu prawu. Wszelkie spory związane z korzystaniem z niniejszej strony lub powstałe w wyniku korzystania z niej będą rozstrzygane przez sądy w Polsce, które będą miały wyłączną właściwość do rozstrzygania takich sporów.